Podstawowe informacje

Zobacz

Koncepcja pracy przedszkola

Zobacz

Oferta programowa

Zobacz

Harmonogram konsultacji

Zobacz

Podstawa programowa

Zobacz

Regulamin Rady Rodziców

Zobacz

Ramowy rozkład dnia

Zobacz

Numer konta

Zobacz

Podstawowe informacje

Placówka jest czynna 10 godzin dziennie od godz.6.30 do godz. 16.30, z możliwością zmian w zależności od potrzeb rodziców. Podstawą działalności placówki jest  „Statut Przedszkola Publicznego nr 1 
w Brzegu".

Obecnie poziom organizacyjny stanowi pięć oddziałów; Maleństwa 3latki, Króliczki 4latki, Prosiaczki 4,5latki, Tygryski 5,6latki, Kubusie 6 latki, do każdej z grup zapisanych jest maksymalnie 25 wychowanków o zbliżonym wieku oraz podobnych zdolnościach i zainteresowaniach.

Od poniedziałku do piątku zapewnia się dzieciom, w godzinach od 9.00-14.00, bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 1 W BRZEGU
 Wzór „Upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola”

 Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu poza w/w godzinami, reguluje aktualna uchwała Rady Miejskiej Brzegu w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg Opłatę za korzystanie z posiłków regulują „Zasady korzystania ze stołówki w PP-1 ” ustalone przez dyrektora w porozumieniu z rodzicami. Wysokość składki na fundusz Rady Rodziców jest ustalana na pierwszym w roku szkolnym zebraniu organizacyjnym. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat przez rodziców określa aktualna uchwała Rady Rodziców.

 Opiekę nad dziećmi sprawuje doświadczona, sympatyczna i w pełni wykwalifikowana kadra. Obecnie w placówce zatrudnionych jest na stałe 5 nauczycieli kontraktowych, 3 dyplomowanych oraz w niepełnym wymiarze godzin nauczyciel katecheta, logopeda oraz nauczyciel gimnastyki korekcyjnej. Nauczyciele posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego, programowania, szachów i logo rytmiki.

Dyrektor jest ekspertem wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego. Cały personel w zakresie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej wykazuje zaangażowanie, wprowadza ciekawe rozwiązania edukacyjne i stale zwiększa efektywność w pracy z małym dzieckiem. Nauczyciele i dyrektor przedszkola otrzymują nagrody za dotychczasowe osiągnięcia w pracy pedagogicznej.     Przedszkole uczestniczy w życiu najbliższego otoczenia. Współpracujemy z rodzicami i innymi partnerami : urząd miejski, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, policja, straż miejska, miejska biblioteka, ośrodek pomocy społecznej, PCK, szkoła muzyczna, ośrodek sportu i rekreacji, powiatowa stacja sanitarna, wojsko, policja, straż pożarna, inne przedszkola i szkoły podstawowe.

Placówka tworzy optymalne warunki rozwoju dzieci, osiągając wysoką jakość edukacji przedszkolnej. Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu obdarzone są szczególną uwagą, akceptacją i wzrastają w atmosferze wzajemnej wrażliwości i życzliwości.

Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego nr 1 w Brzegu

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brzegu oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz.329, z późn. zm.) oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego z dn. 23.12.2008 r. i Statucie Przedszkola uchwalonym przez Radę Pedagogiczną w dniu 31.08.2007r. Rozporządzeniu MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324), wnioskach z działań edukacyjnych, programach wychowania przedszkolnego zatwierdzonych do realizacji w poszczególnych grupach i Konwencji Praw Dziecka.Przedszkole Nr 1 zlokalizowane jest w centrum miasta Brzegu, w pobliżu Parku Centralnego przy ul. Jana Pawła II 7. Mieści się w wolnostojącym, dużym, jednopiętrowym budynku. Organem prowadzącym placówkę jest Rada Miasta Brzegu. Nadzór pedagogiczny sprawuje Opolski Kurator Oświaty w Opolu. Od 1997 r. dyrektorem Przedszkola Nr 1 w Brzegu jest mgr Marzena Augustyn.
Budynek, w którym mieści się przedszkole został ponad 60 lat temu zaadoptowany dla potrzeb i celów edukacji przedszkolnej. Posiada przyległy, przestrzenny ogród, który jednocześnie osłonięty jest od nadmiaru słońca koronami pięknych drzew i krzewów. Teren przedszkolnego ogrodu z trawiastą nawierzchnią, wyposażony jest w urządzenia do zabaw, piaskownice i altanki. Każda z grup wiekowych posiada swój ogród do zajęć i zabaw z dostosowanymi do wieku urządzeniami posiadającymi atesty. Budynek przedszkola i przylegające do niego ogrody znajdują się na terenie ogrodzonym.Sale przedszkolne są wielofunkcyjne, widne, bezpieczne, funkcjonalne, dobrze wyposażone i estetyczne, a także co istotne - dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Wszystkie pomieszczenia z których korzystają nasi wychowankowie sprzyjają ich dobremu samopoczuciu, są urządzone zgodnie z potrzebami. Nic w ich urządzeniu nie jest sprawą przypadku i nic nie ogranicza swobody dzieci. Sale służą do zabawy, pracy, odpoczynku i jako jadalnie. Jest w nich to, co konieczne, a różne możliwości psychoruchowe, potrzeby, różnice w poziomie rozwoju umysłowego i fizycznego, odmienne wymagania programowe sugerują o „inności” ich zagospodarowania.
Do przedszkola co roku uczęszcza około 100 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Od wielu już lat liczba chętnych dzieci jest większa niż liczba miejsc. Dzieci zorganizowane są w 4 grupach zróżnicowanych pod względem wieku:
•          Maluchy - MALEŃSTWA                     (3 latki)
•          Młodsze średniaki – KRÓLICZKI     (4-latki)
•          Średniaki - TYGRYSKI                         (5-latki)
•          Starszaki  - KUBUSIE                          (6-latki)
100% dzieci, które uczęszczają do naszego przedszkola jest mieszkańcami miasta Brzegu. Rodzice są klientami wymagającymi, oczekującymi od placówki szerokiego zakresu działań wychowawczo - opiekuńczych.
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. Zapewnia dzieciom nie tylko realizację podstawy programowej, ale także umożliwia udział w zajęciach dodatkowych.
Zajęcia dodatkowe takie jak: język angielski, gimnastyka korekcyjna, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, religia - organizowane są w takich godzinach, że nie kolidują z zajęciami wychowawczo – dydaktycznymi przewidzianymi w podstawie programowej. Stanowią wypadkową oferty placówki i wyboru rodziców.
Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami podstawy programowej. Zagospodarowanie czasu dla dzieci przebywających do 10 godzin w placówce przewiduje następujące aktywności dzieci:
•          Co najmniej 1/5 czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na świeżym powietrzu,
•          Co najmniej 1/5 czasu dzieci bawią się,
•          2/5 czasu zaplanowane jest na wszystkie czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne,
•          Najwyżej 1/5 czasu zajmują dzieciom zajęcia dydaktyczne.
W pobliżu przedszkola usytuowana jest szkoła podstawowa, do której po ukończeniu przedszkola trafia większość wychowanków. Daje to szansę na systematyczne badanie ich losów i odpowiednie doskonalenie oraz modyfikowanie oferty placówki.
Przedszkole zatrudnia:
•          8 nauczycielek (w tym dyrektor),
•          12 pracowników obsługi i administracji.
Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i duże kompetencje:
•          wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie,
Aktualnie z kadry zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy mamy 3 nauczycielki dyplomowane, 2 nauczycielki mianowane i 3 nauczycielki kontraktowe. Nauczycielki systematycznie uczestniczą w warsztatach, kursach i szkoleniach.
Dodatkowo zatrudnieni są specjaliści:
•          nauki religii,
•          logopedii,
•          gimnastyki korekcyjnej,
•          języka angielskiego,

BAZA PRZEDSZKOLA
 •  Placówka posiada 4 sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesne, atestowane meble dostosowane do wzrostu dzieci i do właściwego ułożenia dla nich pomocy, 2 łazienki.
 • Salę do zajęć ruchowo-artystycznych, ze sprzętem i urządzeniami do zabaw rytmicznych, ruchowych i gimnastyki korekcyjnej. W sali tej znajduje się również sprzęt audio - wideo.
 • Małą salę do prowadzenia zajęć logopedycznych i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
 • Zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.
PRZEDSZKOLE POSIADA POLSKI CERTYFIKAT JAKO „PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE” IM.IRENY DZIEŻGOWSKIEJ
I. Strategia rozwoju placówki:
 • Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy;
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku

Nasza wizja: „Przedszkole otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców.”

Mocne strony przedszkola:
• Atrakcyjna oferta edukacyjna.
• Autorskie programy pracy.
• Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek.
• Udział w konkursach, festiwalach i akcjach na skalę ogólnopolską.
• Wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej (innowacje, nowatorstwo).
• Dobra atmosfera i klimat przedszkola.
• Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli.
• Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi.
• Wysoki poziom zadowolenia rodziców – powodzenie placówki w środowisku.
Słabe strony przedszkola:
•    Pozyskiwanie funduszy i środków zewnętrznych.
•    Opracowywanie i wdrażanie innowacji i programów autorskich.
•    Malowanie wewnątrz budynku i remont łazienek dla dzieci
•    Realizacja programów i projektów dotowanych przez fundacje i organizacje pozarządowe.
•    Specjalistyczna opieka zdrowotna i psychologiczno – pedagogiczna dzieci.
•    Ogród przedszkolny - wyposażenie.

Misją naszego Przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności, bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata.

II. Diagnoza

Opracowanie Programu Rozwoju Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron. Tworząc program rozwoju, uwzględniono również potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola zarówno kadrowe, jak i bazowe, Statut Przedszkola. Na podstawie wyników mierzenia jakości pracy placówki zostały podjęte działania zmierzające do osiągnięcia określonych zadań i celów głównych.

1. Zadania :
1.1 Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.
1.2 Wspieranie samodzielnych działań dziecka ze szczególnym uwzględnieniem działań prozdrowotnych i proekologicznych.
2. Cele :
2.1 Stymulowanie rozwoju ekspresji twórczej dzieci w różnych obszarach edukacyjnych.
2.2 Rozwijanie umiejętności wyrażania siebie w różnych formach ekspresji.
2.3 Aktywizowanie sfery wyobraźni i fantazji.
2.4 Stymulowanie kreatywnej postawy oraz postawy prozdrowotnej i proekologicznej
2.5 Kształtowanie myślenia i działania zmierzającego do samorealizacji.
2.6 Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”.
2.7 Wspieranie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.
2.8 Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola.
3. Nasz priorytet:

„Wychowanie świadomego, ekologicznie odpowiedzialnego, samodzielnego, kreatywnie myślącego i otwartego na kontakty z otoczeniem absolwenta przedszkola, który potrafi współdziałać z innymi.”
METODY PRACY Z DZIECKIEM

Do realizacji obowiązujących treści programowych wychowania przedszkolnego, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności jaką jest zabawa. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem w/w metod uwzględnia wielostronny rozwój dziecka. Do metod tych należą m.in.:

 • metoda prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej – dziecięca matematyka,
 • ruch rozwijający Weroniki Sherborne – metoda gwarantująca prawidłowy rozwój fizyczny dziecka i pomagająca zdobyć poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie. Stwarza okazję do współdziałania i partnerstwa oraz umiejętności rozluźniania się po okresie napięcia i koncentracji,
 • drama - uczy poprzez osobiste doświadczenie – uczestnictwo lub obserwowanie scenek. Rozwija umiejętność wyrażania siebie poprzez dialog w rolach sytuacyjnych, gry i zabawy,
 • gimnastyka ekspresyjna Rudolfa Labana - improwizacja rytmu i wyobraźni
 • metoda Carla Orfa,
 • pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA - zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność,
 • gimnastyka mózgu Paula Dennisona – to ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania. Sprzyja harmonijnemu rozwojowi, pomaga przezwyciężyć rozmaite trudności dziecka.
 • aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss.
 • techniki relaksacyjne, parateatralne, bajkoterapia.
 • Metoda Dobrego Startu – metoda słuchowo – wzrokowo - ruchowa, w której ważną role odgrywają 3 elementy: słuchowy (piosenka), wzrokowy (wzory graficzne), motoryczny (wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych zharmonizowanych z rytmem piosenki) – poznawanie wielozmysłowe.
FORMY PRACY
 •  praca indywidualna,
 • praca w małych zespołach,
 • praca z całą grupą,
 • spotkania adaptacyjne (zabawy i zajęcia z dziećmi nowo przybyłymi do przedszkola, warsztaty integracyjne z rodzicami).
REGUŁY PRACY Z DZIECKIEM
 • jednolity system motywacyjny,
 • reguły dla rodziców (ujednolicone oddziaływania wychowawcze na płaszczyźnie rodzic – dziecko, nauczyciel – dziecko, respektowanie opinii nauczyciel – rodzic, rodzic – nauczyciel),
 • rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
CODZIENNE PLANOWANIE PRACY PEDAGOGICZNEJ UWZGLĘDNIA:
 • nasze cele wychowania i nauczania,
 • działania zorientowane na dziecko,
 • aktualne pory roku,
 • święta i uroczystości,
 • tradycje przedszkola.
RODZICE W NASZYM PRZEDSZKOLU:
 • otrzymują rzetelną i obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka
 • wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola
 • uzyskują pomoc specjalistów
 • czynnie uczestniczą w życiu przedszkola
 • są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej zarządzaniu placówką
NAUCZYCIELE W NASZYM PRZEDSZKOLU:
 • są aktywni i twórczy
 • aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach placówki
 • tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola
 • doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach
 • pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sponsorów i przyjaciół przedszkola
 • monitorują efektywność własnej pracy
 • dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
 • podnoszą kwalifikacje zawodowe
 • prowadzą obserwacje pedagogiczne, które wykorzystują w pracy dydaktyczno- wychowawczej.
GŁÓWNE FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:
 • Zajęcia adaptacyjne.
 • Prowadzenie kącika dla rodziców.
 • Eksponowanie na tablicy ogłoszeń zadań dydaktyczno – wychowawczych, wierszy, piosenek.
 • Eksponowanie prac plastycznych dzieci.
 • Organizowanie i prowadzenie zebrań ogólnych, grupowych z rodzicami i Radą Rodziców.
 • Prowadzenie zajęć otwartych z aktywnym udziałem rodziców.
 • Utrzymywanie kontaktów indywidualnych.
 • Organizowanie akcji charytatywnych i zbiórek surowców wtórnych.
 • Prowadzenie strony internetowej.
 • Angażowanie w pracę na rzecz przedszkola i grupy.
 • Włączanie w organizację wycieczek, konkursów, uroczystości i imprez.
 • Zapraszanie rodziców w charakterze gości na uroczystości przedszkolne.

Podczas zebrań grupowych organizowanych na początku roku szkolnego zapoznajemy rodziców z rozkładem dnia w przedszkolu, z tygodniowym planem zajęć, metodami pracy z dziećmi. Zapraszając rodziców na zajęcia otwarte chcemy pokazać, w jaki sposób realizujemy konkretne zadania. Zapoznajemy z celami, stosowanymi metodami oraz oczekiwanymi osiągnięciami dzieci. Informujemy rodziców o wszystkich zajęciach organizowanych poza przedszkolem – wycieczki, udział w imprezach itp.
Systematycznie prezentujemy wytwory plastyczne dzieci na wystawie w holu przedszkola oraz w salach. Okazjonalnie urządzamy wystawki tematyczne zgodnie z zadaniami zawartymi w rocznym planie pracy.
Prace dzieci gromadzimy w teczkach indywidualnych. Teczki z pracami, karty ćwiczeń są udostępniane rodzicom w czasie zebrań grupowych oraz podczas kontaktów indywidualnych.
Osiągnięcia i umiejętności dzieci prezentujemy też podczas uroczystości przedszkolnych. Informacje o uroczystościach, zajęciach otwartych oraz innych, ciekawych wydarzeniach przedszkolnych umieszczamy na stronie internetowej przedszkola. Prowadzimy też tradycyjną kronikę przedszkolną.

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole jest placówką w której świetnie czują się dzieci, na uwagę i zrozumienie mogą liczyć rodzice, zgodnie i sumiennie pracują pracownicy administracyjno – obsługowi, zaś nauczyciele odnoszą pełną satysfakcję z efektów swojej pracy.Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Posiadamy swoje logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń m. in.: pasowanie na przedszkolaka, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka oraz Wieczór Kolęd, bal karnawałowy, spotkanie z Babcią i Dziadkiem, powitanie wiosny, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, Pożegnanie Przedszkola.Uczestniczymy w konkursach, festiwalach, imprezach kulturalnych, zawodach sportowych.Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez stronę internetową, a także gadżety, m.in. koszulki z logo, foldery. Dbamy o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku, upowszechniamy informacje o przedszkolu.Chcemy w ten sposób stworzyć wizerunek przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom, do którego każdy chciałby posłać swoje dziecko.
Nasze przedszkole stwarza dziecku warunki do indywidualnego rozwoju oraz zaspokojenia jego potrzeb i aspiracji, pomaga osiągnąć gotowość szkolną.Akceptujemy każde dziecko takim jakie jest, szanujemy jego godność osobistą, stoimy na straży praw dziecka, budujemy jego system wartości i kształtujemy tożsamość.Stosujemy aktywne metody pracy w całym procesie edukacyjnym, rozwijamy umiejętności dziecka, wyzwalamy jego samodzielność i aktywność.Zapewniamy wszechstronne warunki do rozwoju zainteresowań i zdolności dziecka, rozbudzamy jego inwencję twórczą.Aktywnie wspieramy rodzinę w procesie wychowania, staramy się sprostać jej oczekiwaniom w sprawach rozwoju dziecka.Mamy bogatą ofertę wielokierunkowej edukacji dziecka, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną.Istotą naszej pracy jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa oraz atmosfery zrozumienia i życzliwości.Szanujemy decyzje dziecka przy dokonywaniu wyborów, uczymy kompromisowego rozwiązywania konfliktów oraz opanowywania negatywnych emocji.Jesteśmy otwarci na wszechstronną współpracę z rodzicami i całym środowiskiem lokalnym.Angażujemy się we wszystkie działania mające na celu dobro i prawidłowy rozwój dziecka.Działamy na terenie Miasta Brzegu.Zapewniamy okazję do różnorodnych, ciekawych zajęć, umożliwiając wszechstronny rozwój osobowy, intelektualny, psychiczny, zdrowotny i społeczny.Istniejemy, by przekazywać dzieciom wiedzę i umiejętności potrzebne w dalszym życiu, wyposażając je w system wartości uniwersalnych.Efektywnie wspomagamy rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w korelacji ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.Chcemy by wychowanek przedszkola był samodzielny, twórczy, otwarty, na kontakty z innymi, dobrze przygotowany do rozpoczęcia nauki w szkole.Każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne, bez względu na jego poziom rozwoju intelektualnego lub ruchowego.Oferujemy dobrze wyposażone sale dydaktyczne, smaczne i zdrowe posiłki, fachową kadrę pedagogiczną, przyjemne otoczenie przyrodnicze. Umożliwiamy udział w zajęciach dodatkowych.

Harmonogram konsultacji

GODZINY DOSTEPNOŚCI PP1 ROK SZKOLNY 2023/2024

Podstawa programowa

Z dniem 1 września 2017 r. weszło w życie :
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r.w sprawie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia.

Załącznik nr 1 obejmuje podstawę programową wychowania przedszkolnego dla:
przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
innych form wychowania przedszkolnego.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określa:
     zadania wychowania przedszkolnego w zakresie opieki, nauczania i wychowania oraz 
     efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.
Efekty realizacji zadań wychowania przedszkolnego, sformułowane są w postaci celów do osiągnięcia przez dzieci w ramach czterech podstawowych obszarów rozwoju dziecka:1) fizycznego,2) emocjonalnego,3) społecznego,4) poznawczego.

Treść podstawy programowej

RAMOWY ROZKŁAD DNIA (ogólny)

6.30 – 8.30 - Czas otwarty (schodzenie się dzieci, praca indywidualna, zabawy dowolne wg zainteresowań).
8.30 – 8.45 - Zabawy integracyjne, ćwiczenia poranne, czynności higieniczno – porządkowe.
8.45 – 9.00 - Śniadanie.
9.00 - 9.40 - Czas zadaniowy (programowe oferty edukacyjne, eksperymentowanie, działanie, doświadczanie, sprawdzanie)
9.40 – 10.10 - Zabawy, rozwijanie własnych zainteresowań.
10.10 – 11.30 - Czas bezpośredniego obcowania z naturą i aktywności ruchowej.
11.30 – 11.45 - Czynności higieniczno – zdrowotne przed obiadem- zupa.
11.45 – 12.15 – Obiad-zupa
12.15 – 13.45 - Czas relaksacyjny oraz zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze
.13.45 – 14.00 – Czynności higieniczno – zdrowotne przed obiadem - II danie
14.00 – 14.30 – Obiad - II danie
14.30 – 15.30 - Zabawy ruchowe, rozwijanie możliwości fizycznych własnego ciała.
15.30 – 16.30 - Czas otwarty – praca indywidualna, zespołowe zabawy w sali i w ogrodzie, rozchodzenie się dzieci.

Numery kont bankowych

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W BRZEGU 

81 1090 2141 0000 0001 3523 8363

DO REGULOWANIA OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

NR RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW 
W PRZYPRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 1 W BRZEGU 

81 8863 0009 2000 0021 8551 0001