Artykuły

ubezp1Szanowni Rodzice,

W roku 2022/2023 przestawiam Państwu za pośrednictwem strony internetowej przedszkola, ofertę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, przesłaną przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe.

Większość z tych propozycji to ubezpieczenie zawierane internetowo, co pozwala całkowicie uniknąć ryzyka bezpośredniego kontaktu, zbierania składek czy podpisów – jest to najbezpieczniejsza pod względem sanitarnym możliwa opcja zawarcia polisy dla dziecka.

Na portalu towarzystwa ubezpieczeniowego wybranego przez Państwa, rodzice samodzielnie analizują i wybierają wariant ubezpieczenia NNW dla dzieci tj. zakres ubezpieczenia i składkę, które najbardziej odpowiadają ich oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom.

Jednocześnie informuję, że podobnie jak w latach ubiegłych przedszkole nie pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczenia NNW, stroną umowy są wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie.

Marzena Augustyn-dyrektor PP1

1. Szkolna agencja ubezpieczeniowa - Colonnade (Online)

2. Szkolna agencja ubezpieczeniowa - Colonnade (Tradycyjnie)

3.TUZ (Online)ubezp2

4. TUZ (Tradycyjnie)

5. E.R.S. Multiagencja ubezpieczeniowa 

6. Allianz

 

Program

Marcin Brykczyński - O prawach dziecka

„Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Stworzyli dla Was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu w wiersze poukładały
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.”

Prawa dziecka

Co to są prawa dziecka?

Janusz Korczak powiedział kiedyś „nie ma dzieci są ludzie”. I to jest prawda. „Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały...”. Przecież każdy dorosły kiedyś również był dzieckiem. Tak więc, podobnie jak każdy dorosły, dziecko jest właścicielem pewnych praw i wolności. Nazywają się one prawami człowieka. Źródłem tych praw jest godność człowieka, zwana również człowieczeństwem. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapisana jest ona w art. 30:

„Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”. 

Z godności wywodzą się dwie zasady: wolność i równość, które są podstawą wszystkich praw człowieka. Wolność oznacza to, że człowiek nie jest własnością kogokolwiek, posiada wolną wolę, może samodzielnie podejmować decyzje i świadomie ponosić za nie odpowiedzialność (dziecko uczy się tego w trakcie dojrzewania). Równość oznacza, że każde dziecko ma takie same prawa i ma być tak samo traktowane przez wszystkich bez jakiejkolwiek dyskryminacji.

Dlaczego wobec tego mówi się o prawach dziecka?

Otóż, ze względu na to, że człowiek przed i po urodzeniu (zwany dzieckiem) nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie, uznano, iż do pewnego momentu swojego życia musi pozostawać pod opieką dorosłych.  

Kto to jest dziecko?

Konwencja o Prawach Dziecka w art. 1. definiuje „dziecko” jako  „każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność”.

W rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka „dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności (Art.2.1.). Uzyskanie pełnoletności określają odrębne przepisy(Art.2.2).

Najważniejszymi opiekunami są rodzice. Jednak wtedy, gdy ich zabraknie lub nie wywiązują się ze swoich obowiązków rodzicielskich lub nie dają sobie samodzielnie rady z opieką nad dzieckiem, to państwo w myśl zasady pomocniczości musi im pomóc lub przejąć ich obowiązki.

Art. 72. Konstytucji RP

Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.
Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych.

Ale to wszyscy dorośli powinni brać udział w rozwoju umysłowym i fizycznym dziecka, gdyż dzieci są największym bogactwem każdego społeczeństwa i w przyszłości to one będą decydowały o swojej wspólnocie, państwie, globie. Należy je więc bardzo dobrze do tej roli przygotować. Ma to robić rodzic, nauczyciel, lekarz, policjant, polityk itd.

Dziecko nie jest własnością dorosłych. Jest słabsze od dorosłych, dlatego też musi posiadać dodatkową ochronę przed siłą dorosłych. Taką ochronę dają im prawa dziecka zapisane w Konwencji o prawach dziecka. Konwencja powtarza katalog większości praw człowieka, ponieważ nie ma sensu zapisania np. praw emerytalnych, gdyż w Polsce uzyskuje się je dopiero w wieku 67 lat. Konwencja natomiast zobowiązuje państwo i dorosłych do szczególnego traktowania dzieci.

Prawa dziecka, podobnie jak prawa człowieka podzielone są według kategorii na prawa:

·  osobiste, umożliwiające rozwój dziecka. Są to: prawo do życia, prawo do tożsamości, prawo do rozwoju, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do informacji;

·  polityczne lub publiczne, dzięki którym dziecko wyraża swoje poglądy i uczestniczy w życiu swojej grupy, społeczności, państwa. Są to prawa: prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do uczestniczenia w stowarzyszeniach;

· socjalne, które są obowiązkami państwa i dorosłych do stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju umysłowego i fizycznego dziecka. Są to: prawo do godnych warunków życia i odpowiedniego poziomu życia, prawo do opieki zdrowotnej, prawo do odpoczynku;

· ekonomiczne, umożliwiające dziecku przygotowywanie się do niezależności materialnej od innych. Najważniejszym jest prawo do nauki; ponadto ochrona prawa pracy podejmowanej, czy to w ramach obowiązku nauki czy wakacyjnego zarobku.

Ratyfikując Konwencję o Prawach Dziecka, państwo i dorośli zobowiązali się do uznania dobra dziecka za najwyższy cel w traktowaniu człowieka - dziecka. Zobowiązali się również do przygotowanie dziecka do dorosłego życia i ochrony dziecka przed wszelkiego rodzaju przemocą (niewolnictwem, handlem ludźmi, wykorzystywaniem seksualnym, pracą przymusową, udziałem w działaniach zbrojnych).

Ponadto, państwa zobowiązały się do dostosowania instytucji publicznych do działań na rzecz ochrony praw dziecka. W Polsce Konstytucja RP z 1997 r. ustanowiła instytucję Rzecznika Praw Dziecka, który stoi na straży praw i wolności dziecka.”

Źródło: http://brpd.gov.pl/prawa-dziecka

KRÓTKA HISTORIA PRAW DZIECKA

   1924r. -  pierwszy zapis praw dziecka w Deklaracji Genewskiej

   1946r. - UNICEF - organizacja powołana przez ONZ w celu niesienia pomocy

                  dzieciom całego świata (gł. cel - podnoszenie na świecie stanu zdrowotności,
                  wyżywienia oraz warunków życiowych dzieci) - siedziba w Nowym Jorku 
                  (Polska - Warszawa)

   1959r. - Deklaracja Praw Dziecka - uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ

                  - zbiór postulatów (gł. cel - zapewnienie dzieciom szczęśliwego dzieciństwa

                  oraz właściwych warunków życia i rozwoju).

                  Deklaracja była apelem do wszystkich rządów, instytucji, rodziców

                  o stosowanie się do przyjętych zasad i tworzenie ustawowych warunków

                  umożliwiających ich  realizację.

   1979r. - Międzynarodowy Rok Dziecka

   1989r. - Konwencja Praw Dziecka - uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ

                  (43 kraje) - zwana światową konstytucją praw dziecka (postulaty deklaracji 

                  zostały rozwinięte i uzyskały moc prawną).

                  Organem odpowiedzialnym z kontrolę i realizację konwencji z ramienia ONZ

                  jest Komitet Ochrony Oraw Dziecka.

   1991r. - ratyfikacja Konwencji Praw Dziecka przez Polskę Komitet Ochrony

                  Praw Dziecka - Warszawa

   1997r. - stworzono podstawy prawne do powołania Rzecznika Praw Dziecka w Polsce

   2000r. - uchwalono ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – dołącz do Brzegu!

Plakat ODPD

Tylko miesiąc pozostał do Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka (20 listopada). W tym roku centralne uroczystości odbędą się w Brzegu na Opolszczyźnie, ale do obchodów – wzorem ubiegłego roku – może dołączyć każda szkoła lub przedszkole w Polsce. Dla autorów najciekawszych inicjatyw związanych z upowszechnianiem praw dziecka czekają nagrody od Rzecznika Praw Dziecka.

20 listopada, w Polsce po raz trzeci obchodzony będzie Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w tej sprawie – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – podjął 7 listopada 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Posłowie zgodzili się, że w polskim kalendarzu powinien znaleźć się dzień, podczas którego głośniej niż zwykle powinno się mówić, że dzieci mają swoje prawa, przypominać, że są one niezbywalne i należy ich zawsze przestrzegać.

W 2015 r. uroczyste obchody ODPD odbyły się w Świdnicy, w tym roku gospodarzem wydarzenia będzie Brzeg na Opolszczyźnie, który wygrał konkurs organizowany przez RPD.

- O wygranej zdecydowało zaangażowanie wielu organizacji, projekt zawierał pomysły wskazane przez instytucje kulturalne, edukacyjne, sportowe, NGO-sy, fundacje, wolontariuszy – przypominał Marek Michalak podczas konferencji prasowej zorganizowanej w brzeskim ratuszu 19 października.

- Brzeg będzie stolicą praw dziecka, nie jeden dzień, ale cały tydzień. Planujemy cykl spotkań dla dzieci i rodziców z ekspertami, debaty, spektakle, koncerty. Wierzę, że prawami dziecka będzie żyło całe miasto – dodał Jerzy Wrębiak, Burmistrz Brzegu.

Tuż po spotkaniu z mediami RPD i Burmistrz spotkali się z nauczycielami, pracownikami pomocy społecznej, policjantami oraz przedstawicielami władz ościennych gmin, w celu omówienia celów oraz szczegółów obchodów ODPD2016. Grzegorz Jach, autor policyjnego programu „Profilaktyka a Ty”, Społeczny Doradca RPD przedstawił scenariusz spektaklu „Sekret”, w którym zagrają chętni uczniowie oraz dorośli z Brzegu („casting” – 9 listopada, godz. 12, BCK).

Dołącz do Brzegu

Marek Michalak zwraca uwagę, że Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka jest znakomitą okazją do podejmowania inicjatyw wpisujących się w dyskusję, nie tylko o prawach dziecka, ale także jego potrzebach i problemach.

- Po raz kolejny serdecznie zapraszam wszystkich do wspólnego świętowania i przyłączenia się do obchodów tego dnia – napisał w liście (cały list poniżej) skierowanym do szkół i przedszkoli.

Zainteresowani są proszeni o przysyłanie do Biura Rzecznika Praw Dziecka informacji o zrealizowanych 20 listopada br. wydarzeniach, najlepsze inicjatywy zostaną wyróżnione i nagrodzone. Sprawozdania z obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka proszę przesyłać do 9 grudnia br. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Lista nagrodzonych zostanie ogłoszona do 31 grudnia br. na stronie: www.brpd.gov.pl.

Relacje z drugiej edycji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka (2015 r.) przybrały najrozmaitszą formę. Wszystkie zawierały szczegółowy opis inicjatyw, większość wzbogacono o fotoreportaże, część zawierało linki do mediów społecznościowych. W większości placówek zorganizowano debaty, szkolne akademie i konkursy plastyczne poświęcone prawom dziecka. Najmłodsi wcielali się w rolę dziennikarzy, aktorów, reżyserów a nawet sędziów. Dla niektórych szkolne mury okazały się zbyt małe aby w pełni móc wyrazić to co czują, więc wyszli z przekazem (marsze, happeningi) poza nie. Wśród wielu zabaw nie zabrakło refleksji, wspomnień o spuściźnie Janusza Korczaka czy analiz treści Konwencji o prawach dziecka.”

Źródło: http://brpd.gov.pl/aktualnosci-listy-rpd/ogolnopolski-dzien-praw-dziecka-dolacz-do-brzegu

Oto link do List Rzecznika Praw Dziecka do Dyrektorów, Wychowawców, Nauczycieli Szkół i Przedszkoli (PDF)

Wszelkie bieżące informacje znajdziemy informację na stronie Urzędu Miasta: http://brzeg.pl
oraz na profilu facebookowym Urzędu https://www.facebook.com/umbrzeg/?fref=ts

70 urodziny Przedszkola Publicznego nr 1 w Brzegu

1946-2016

„Kart w kalendarzu ubyło niemało i lat 70 szybko zleciało, lecz jest coś, co w życiu się nie zmienia – to najpiękniejsze przedszkolne wspomnienia”

     23 kwietnia o godz. 10 w Sali Stropowej Ratusza Miejskiego w Brzegu rozpoczęliśmy obchody jubileuszu 70 lecia istnienia Przedszkola Publicznego nr 1 w Brzegu, pod honorowym patronatem Burmistrza Brzegu. Poprzedzona wieloma tygodniami wytężonej pracy dzieci, nauczycieli i personelu przedszkola uroczystość nosiła tytuł „Wyspa dzieci w czterech porach roku”. Na urodziny „Jedynki” przyszło wielu wspaniałych gości, wśród nich byli Jerzy Wrębiak-Burmistrz Brzegu, Barbara Mrowiec-Przewodnicząca Rady Miasta, Wiesława Kostrzewa Andros-przedstawiciel Opolskiego Kuratora Oświaty, Nadzieja Nawrocka wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP w Brzegu, dyrektorzy brzeskich placówek opiekuńczych, oświatowych i kulturalnych, byli i emerytowani pracownicy przedszkola, przedstawiciele lokalnej prasy, absolwenci oraz rodzice naszych przedszkolaków i sympatycy przedszkola.

Na wstępie dyrektor przedszkola Marzena Augustyn przybliżyła gościom historię najstarszego przedszkola w Brzegu oraz najważniejsze osiągnięcia placówki. Siedemdziesiąt lat historii nie da się jednak opowiedzieć w kilku słowach, dlatego wcześniej na łamach „Gazety Brzeskiej” ukazało się kilka artykułów opisujących działalność placówki na przestrzeni lat. Po tym wystąpieniu głos zabrał Jerzy Wrębiak Burmistrz Brzegu. Gratulując tak doniosłego jubileuszu podkreślił z uznaniem wysoki poziom funkcjonowania przedszkola i jego rangę w środowisku lokalnym. Powiedział też, jak ważną rolę w życiu każdego dziecka odgrywa edukacja przedszkola. Dzięki niej poprzez zabawę i doświadczanie życia w grupie rówieśników zaszczepiamy dzieciom już od najmłodszych lat wiele istotnych wartości uniwersalnych takich jak prawda, uczciwość, dobro i miłość. Na zakończenie swojego wystąpienia Pan Burmistrz podziękował personelowi przedszkola za pracę i zaangażowanie w edukację małych brzeżan, słowa uznania skierował też do rodziców za aktywne wspieranie działań organizacyjnych i edukacyjnych przedszkola. Placówka otrzymała od władz miasta w prezencie muzyczną mini wieżę. W dalszej części uroczystości usłyszeliśmy od naszych pozostałych gości wiele ciepłych gratulacji i życzeń, a na ręce Pani dyrektor przekazano nową kronikę w drewnianej oprawie, aparat fotograficzny, kocki i książki dla dzieci.

Kiedy część oficjalna dobiegła końca na scenę wkroczył Igor Łukaszenia, absolwent naszego przedszkola, który zabrał wszystkich w podróż na „Wyspę dzieci w czterech porach roku”. Przedszkolaki w przepięknych i kolorowych strojach zaprezentowały swoje talenty w inscenizacji słowno-muzycznej. Występy zaczęła jesiennie grupa II „Króliczki”, do krainy lodu zabrały nas „Tygryski” z grupy III, wiosenne przebudzenie zatańczyły „Maleństwa”, a na wakacyjną podróż do gorącej Hiszpanii i bezkresnej Rosji zaprosiły pięciolatki z grupy „Kubusie”. Jak to w przyrodzie bywa było barwnie, wesoło i dynamicznie. Podczas programu artystycznego mogliśmy także usłyszeć utwory na gitarę klasyczną w wykonaniu absolwentki „Jedynki” Anny Pich oraz wesołe aranżacje zagrane na akordeonie przez Macieja Kulińskiego, również absolwenta naszego przedszkola. Montaż słowno-muzyczny zakończyła piosenka finałowa „Przedszkole drugi dom” oraz składanka muzyczna dedykowana wszystkim gościom, zaśpiewana przez nauczycielkę Małgorzatę Kulińską. W nagrodę za przepiękny występ dzieci otrzymały ufundowane przez rodziców wiaderka z piaskiem kinetycznym oraz przekazane przez Pana Burmistrza słodycze.

W tym dniu uhonorowano także emerytowanych pracowników przedszkola, składając wszystkim, którzy wnieśli wkład w rozwój i sukcesy tej placówki, wyrazy podziękowania za długoletnią pracę w oświacie. Pani dyrektor podkreśliła, że przez wiele lat z odpowiedzialnością i zaangażowaniem pracownicy niepedagogiczni otaczali dzieci troskliwą opieką oraz wspomagali pracę nauczycieli przyczyniając się do tworzenia przyjemnych i estetycznych warunków zabawy, edukacji i pracy, a nauczyciele przekazywali dzieciom wiedzę, rozwijali ich zainteresowania i uzdolnienia, dbali o harmonijny rozwój ich osobowości oraz przyczyniali się do uzyskiwania sukcesów. Dziękując za wszystkie piękne lata, poświęcenie i oddanie, lojalność oraz trud włożony w pracę w przedszkolu Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz dyrektor Marzena Augustyn wręczyli emerytowanym pracownikom kwiaty, pamiątkowe dyplomy i upominki okolicznościowe.

Na zakończenie imprezy goście zostali zaproszeni na przygotowany przez rodziców poczęstunek, gdzie przy kawie i ciasteczku dzielili się wrażeniami z występu dzieci i oglądanych wystaw.

Uroczystości jubileuszowe zapoczątkowane w kwietniu zakończyły się 3 czerwca 2016 festynem rodzinnym pod hasłem „Witajcie w naszej bajce…”. Z okazji 70 –tych urodzin „Jedynki”, najstarszego przedszkola w Brzegu, została ufundowana przez rodziców naszych przedszkolaków pamiątkowa tablica upamiętniająca to wydarzenie. Dyrektor przedszkola Marzena Augustyn, delegacja dzieci, przedstawiciele Rady Rodziców, Michał Kardasz, asystent posła na sejm RP Pawła Grabowskiego oraz rodzice przeszli z placu zabaw przed główne wejście do budynku na uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Odsłonięcia dokonała w imieniu rodziców Pani Ilona Szkoda oraz gość specjalny Pan Michał Kardasz.

Następnie wszyscy wrócili do ogrodu przedszkolnego podziwiać występy dzieci, w bajkowo-literackim programie artystycznym. Wszystkie przedszkolaki rozpoczęły piosenką „Witajcie w naszej bajce”. Później na scenie pojawiły się „Maleństwa” i „Króliczki” , które zaprezentowały wiersz „Powiedziała mi to lala”, taniec „Kaczka Dziwaczka”, piosenkę „Smok Wawelski” i piosenkę „Kochana mamo”. Pani dyrektor rozpoczynając festynową zabawę podkreśliła, że bajkowe hasło nie jest przypadkowe ponieważ w roku szkolnym 2015/2016 naszym zadaniem edukacyjnym jest „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci”. Realizowaliśmy wiele działań skierowanych na kształtowanie nawyków czytelniczych i uwrażliwiania na piękno literatury. Wśród nich były, konkurs plastyczny na zakładkę do książki „Bajkowa zakładka do książki” oraz konkurs plastyczny „Okładka na książkę”. Odbył się także „Quiz wiedzy o bajkach” jeden dla starszych drugi dla młodszych dzieci. Pani dyrektor podziękowała wszystkim za aktywny udział w konkursach, a laureatom wręczyła nagrody i dyplomy. Nagrody w konkursie „Najładniejsza zakładka do książki” otrzymali: NATALIA BIELECKA, FILIP ŁAGOWSKI, HANNA BIERNAT, NIKOLA DROZD, SZYMON DZIMBOR, ŁUKASZ I PAWEŁ AUGUSTYNIAK, KAROL SIKORA,MAJA GUTWIŃSKA, ALAN BOJDYS,KAROL JAKUBOWSKI,JULIA HABRYCH. W konkursie „Okładka na książkę” wyróżniono: MAJĘ GĄSIOROWSKĄ,OLIWIĘ ŁAZINOWSKĄ,WIKTORIĘ PIOTROWIAK,MILENĘ PUSZKIEWICZ,LENĘ I ZOSIĘ NIESŁUCHOWSKIE,MAJĘ GUTWIŃSKĘ,KAROLA SIKORĘ,ANTONIĘ CHIR,MAJĘ LEBIEDZIEJEWSKĄ.

Następnie na scenie zaprezentowały się dzieci z grupy „Tygryski” w smerfowych hitach oraz wierszu „Mama i Tata”, a zaraz po nich „Kubusie” w programie podróże z „Bolkiem i Lolkiem” zatańczyły energicznie w rytmie afrykańskiej piosenki. Występy zakończyła wyśpiewana przez wszystkie przedszkolaki piosenka „Rodzina”.

W dalszej części festynu Pani dyrektor zaprosiła na scenę dzieci, które kończą w tym roku edukację przedszkolną. Dla Klary, Daniela, Tomka, Nataniela i Szymona nadszedł czas rozstania z Kubusiową rodzinką. Wręczając na pamiątkę pobytu w przedszkolu dyplom ukończenia przedszkola i książkowy upominek dyrektor Marzena Augustyn życzyła absolwentom, aby w szkole odnaleźli miejsce dla siebie, poznali nowych równie wspaniałych kolegów i nawiązali przyjacielskie relacje, by nie zawiedli się na ludziach, żeby spotykali się ze sprawiedliwością i serdecznością. Dzieci na pożegnanie zaśpiewały piosenkę „Hej przedszkole ukochane”.

Zanim w pełni zaczęliśmy korzystać z festynowych atrakcji słowa wdzięczności Pani dyrektor skierowała do wszystkich rodziców, którzy wnieśli wkład w rozwój i sukcesy „Jedynki” i przekazała podziękowania i upominki okolicznościowe. W imieniu własnym oraz pracowników przedszkola podziękowała za aktywne uczestnictwo w życiu naszej placówki, a w szczególności za pomoc w realizacji zadań organizacyjnych i edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016, oraz za wsparcie w organizacji obchodów Jubileuszu 70-lecia istnienia Przedszkola, za współpracę i działania, które przyczyniły się do stworzenia miłej atmosfery jubileuszowych uroczystości.

W dalszej części festynu odbyły się wyczekane atrakcje dla dzieci i dorosłych. Pani Izabela Szarek i Joanna Dylewicz pomagały Pani dyrektor w prowadzeniu aukcji,              z której dochód podobnie jak z innych atrakcji festynowych przeznaczony będzie na dofinasowanie zakupu urządzenia na plac zabaw. Rodzice aktywnie włączyli się do zabawy dzięki czemu uzyskaliśmy znaczną kwotę z licytowanych przedmiotów, karnetów, zaproszeń i bonów upominkowych. Pozostałe atrakcje piątkowej zabawy to fantazyjne baloniki, malowanie twarzy, jazda na kucyku, wielkie bańki mydlane oraz galeria prac dzieci i foto-wystawa z życia przedszkola. W programie nie mogło zabraknąć festynowej kuchni. Do degustacji serwowano naleśniki z polewą, ciasto, grochówkę i kiełbaski z grilla. Wszystkie smakołyki na imprezę przygotowali pracownicy przedszkola, a pyszne ciasta zorganizowali rodzice. Zabawa trwała do późnych godzin popołudniowych. Uczestnikom towarzyszył dobry nastrój i dużo uśmiechu, a piękna pogoda i przyjemna atmosfera sprawiły, że dzień ten był wyjątkowy.

Uroczystości jubileuszowe oraz festynową zabawę mogliśmy zorganizować dzięki wsparciu rodziców i życzliwości ludzi dobrej woli. Dziękujemy wszystkim sponsorom i rodzicom za zaangażowanie. Przedszkolaki z „Jedynki” otrzymały wsparcie od wielu lokalnych firm i prywatnych przedsiębiorców, są wśród nich: Burmistrz Brzegu, Poseł na Sejm RP Paweł Grabowski, „MARGOT”- NIERUCHOMOŚCI Małgorzata Piecuch, Studio fryzur - Beata Czerniawska, Hotel Best Western, Restauracja Ratuszowa, , Jubiler - Celina Krówczyńska, Bartling - Polska Sp. z o.o., PHD „Eko” Mieczysław Jeżyk, PPH PIEKARNIA Joanna Telwak, SIMILE Sp. z o. o., Nadleśnictwo Brzeg, Herbaciarnia Brzeg, DEKO-KWIAT- kwiaciarnia w Pisarzowicach, Sklep Oaza s.c. w Brzegu, COTON FIT & BEAUTY Zdzisław Kotowicz, Biuro Rachunkowe - MATBOŻ Mateusz Kocot, Sala zabaw „FIGLORAJ”, Gazeta Brzeska, Sala zabaw „SAFARI”

     Refleksja jubileuszowa każe spojrzeć z satysfakcją w miniony okres, ale jednocześnie w przyszłość, by z równym ożywieniem, energią i oddaniem podejmować codzienny trud wychowania i edukacji najmłodszych, by kiedyś niejeden z nich mógł powiedzieć: „…Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, o tym jak żyć, co robić i jak postępować nauczyłem się w przedszkolu…”(Robert Fulghum)

Marzena Augustyn


Copyright © 2014. Topnet All Rights Reserved.